شاخص‌های ارزیابیبارمامتیاز داور اولامتیاز داور دومامتیاز داور سوم
داستان و روایت۲۰14510
گرافیک۱۰875
گیم پلی۲۰1085
موسیقی و صداگزاری۱۰343
فنی۲۰552
نوآوری و ایده۲۰474
مجمـــوع۱۰۰443629

زمستان ۱۳۹۸