شاخص‌های ارزیابیبارمامتیاز داور اولامتیاز داور دومامتیاز داور سوم
داستان و روایت۲۰171414
گرافیک۱۰888
گیم پلی۲۰171215
موسیقی و صداگزاری۱۰363
فنی۲۰171315
نوآوری و ایده۲۰161212
مجمـــوع۱۰۰786567

زمستان ۱۳۹۸