تیم بازی سازی مبارکه

نام اثر: ---

گروه: برادران

شاخص‌های ارزیابیبارمامتیاز داور اولامتیاز داور دومامتیاز داور سوم
داستان و روایت۲۰51010
گرافیک۱۰856
گیم پلی۲۰15112
موسیقی و صداگزاری۱۰021
فنی۲۰1778
نوآوری و ایده۲۰2105
مجمـــوع۱۰۰474532
نقاط قوتنقاط ضعف
جسارت و روحیه بالا

زمستان ۱۳۹۸