شاخص‌های ارزیابیبارمامتیاز داور اولامتیاز داور دومامتیاز داور سوم
داستان و روایت۲۰161512
گرافیک۱۰899
گیم پلی۲۰141416
موسیقی و صداگزاری۱۰758
فنی۲۰171716
نوآوری و ایده۲۰8125
مجمـــوع۱۰۰707266

زمستان ۱۳۹۸