تیم چادگان

نام اثر:

گروه: برادران

بخش‌هاشاخص‌های ارزیابیبارمامتیاز داور اولامتیاز داور دومامتیاز داور سوم
بخش محتوایی
مجموع بارم: ۲۰
ایده و خلاقیت موضوعی۱۰645
پرداخت داستانی و فیلمنامه بر مبنای بستر نشر فضای مجازی۱۰544
بخش هنری
مجموع بارم: ۲۰
خلاقیت هنری و آرت۱۰754
گرافیک دیزاین و رعایت استاندارد های اولیه هنری۱۰644
بخش فنی
مجموع بارم: ۴۰
هماهنگی گروهی و تیمی و مدیریت پروژه۲۰12103
اجرای تکنیک و نوآوری فنی۱۰755
پس تولید(تدوین،افکت،صدا گذاری و انتخاب موسیقی۱۰643
کارگردانی
مجموع بارم: ۱۰
رعایت اصول کارگردانی و خلاقیت در دکوپاژ۱۰643
رای کلی داور
مجموع بارم: ۱۰
بررسی کلی پروژه و رای داور۱۰744
مجمـــوع۱۰۰624435
نقاط قوتنقاط ضعف

زمستان ۱۳۹۸