تیم فریدونشهر

نام اثر:

گروه: برادران

بخش‌هاشاخص‌های ارزیابیبارمامتیاز داور اولامتیاز داور دومامتیاز داور سوم
بخش محتوایی
مجموع بارم: ۲۰
ایده و خلاقیت موضوعی۱۰977
پرداخت داستانی و فیلمنامه بر مبنای بستر نشر فضای مجازی۱۰777
بخش هنری
مجموع بارم: ۲۰
خلاقیت هنری و آرت۱۰687
گرافیک دیزاین و رعایت استاندارد های اولیه هنری۱۰687
بخش فنی
مجموع بارم: ۴۰
هماهنگی گروهی و تیمی و مدیریت پروژه۲۰141415
اجرای تکنیک و نوآوری فنی۱۰486
پس تولید(تدوین،افکت،صدا گذاری و انتخاب موسیقی۱۰346
کارگردانی
مجموع بارم: ۱۰
رعایت اصول کارگردانی و خلاقیت در دکوپاژ۱۰844
رای کلی داور
مجموع بارم: ۱۰
بررسی کلی پروژه و رای داور۱۰777
مجمـــوع۱۰۰646766
نقاط قوتنقاط ضعف
سناریوی بسیار خوب

زمستان ۱۳۹۸