تیم شهرضا

نام اثر:

گروه: برادران

بخش‌هاشاخص‌های ارزیابیبارمامتیاز داور اولامتیاز داور دومامتیاز داور سوم
بخش محتوایی
مجموع بارم: ۲۰
ایده و خلاقیت موضوعی۱۰765
پرداخت داستانی و فیلمنامه بر مبنای بستر نشر فضای مجازی۱۰862
بخش هنری
مجموع بارم: ۲۰
خلاقیت هنری و آرت۱۰673
گرافیک دیزاین و رعایت استاندارد های اولیه هنری۱۰765
بخش فنی
مجموع بارم: ۴۰
هماهنگی گروهی و تیمی و مدیریت پروژه۲۰17148
اجرای تکنیک و نوآوری فنی۱۰653
پس تولید(تدوین،افکت،صدا گذاری و انتخاب موسیقی۱۰1078
کارگردانی
مجموع بارم: ۱۰
رعایت اصول کارگردانی و خلاقیت در دکوپاژ۱۰855
رای کلی داور
مجموع بارم: ۱۰
بررسی کلی پروژه و رای داور۱۰86.56
مجمـــوع۱۰۰7762.545
نقاط قوتنقاط ضعف

زمستان ۱۳۹۸