تیم شاهین‌شهر

نام اثر:

گروه: برادران

بخش‌هاشاخص‌های ارزیابیبارمامتیاز داور اولامتیاز داور دومامتیاز داور سوم
بخش محتوایی
مجموع بارم: ۲۰
ایده و خلاقیت موضوعی۱۰666
پرداخت داستانی و فیلمنامه بر مبنای بستر نشر فضای مجازی۱۰777
بخش هنری
مجموع بارم: ۲۰
خلاقیت هنری و آرت۱۰765
گرافیک دیزاین و رعایت استاندارد های اولیه هنری۱۰664
بخش فنی
مجموع بارم: ۴۰
هماهنگی گروهی و تیمی و مدیریت پروژه۲۰151413
اجرای تکنیک و نوآوری فنی۱۰655
پس تولید(تدوین،افکت،صدا گذاری و انتخاب موسیقی۱۰784
کارگردانی
مجموع بارم: ۱۰
رعایت اصول کارگردانی و خلاقیت در دکوپاژ۱۰755
رای کلی داور
مجموع بارم: ۱۰
بررسی کلی پروژه و رای داور۱۰675
مجمـــوع۱۰۰676454
نقاط قوتنقاط ضعف

زمستان ۱۳۹۸