تیم خوانسار

نام اثر:

گروه: برادران

بخش‌هاشاخص‌های ارزیابیبارمامتیاز داور اولامتیاز داور دومامتیاز داور سوم
بخش محتوایی
مجموع بارم: ۲۰
ایده و خلاقیت موضوعی۱۰653
پرداخت داستانی و فیلمنامه بر مبنای بستر نشر فضای مجازی۱۰553
بخش هنری
مجموع بارم: ۲۰
خلاقیت هنری و آرت۱۰453
گرافیک دیزاین و رعایت استاندارد های اولیه هنری۱۰354
بخش فنی
مجموع بارم: ۴۰
هماهنگی گروهی و تیمی و مدیریت پروژه۲۰151210
اجرای تکنیک و نوآوری فنی۱۰645
پس تولید(تدوین،افکت،صدا گذاری و انتخاب موسیقی۱۰554
کارگردانی
مجموع بارم: ۱۰
رعایت اصول کارگردانی و خلاقیت در دکوپاژ۱۰747
رای کلی داور
مجموع بارم: ۱۰
بررسی کلی پروژه و رای داور۱۰655
مجمـــوع۱۰۰575044
نقاط قوتنقاط ضعف

زمستان ۱۳۹۸