تیم تیران

نام اثر:

گروه: برادران

بخش‌هاشاخص‌های ارزیابیبارمامتیاز داور اولامتیاز داور دومامتیاز داور سوم
بخش محتوایی
مجموع بارم: ۲۰
ایده و خلاقیت موضوعی۱۰655
پرداخت داستانی و فیلمنامه بر مبنای بستر نشر فضای مجازی۱۰553
بخش هنری
مجموع بارم: ۲۰
خلاقیت هنری و آرت۱۰543
گرافیک دیزاین و رعایت استاندارد های اولیه هنری۱۰643
بخش فنی
مجموع بارم: ۴۰
هماهنگی گروهی و تیمی و مدیریت پروژه۲۰15128
اجرای تکنیک و نوآوری فنی۱۰663
پس تولید(تدوین،افکت،صدا گذاری و انتخاب موسیقی۱۰745
کارگردانی
مجموع بارم: ۱۰
رعایت اصول کارگردانی و خلاقیت در دکوپاژ۱۰645
رای کلی داور
مجموع بارم: ۱۰
بررسی کلی پروژه و رای داور۱۰655
مجمـــوع۱۰۰624940
نقاط قوتنقاط ضعف

زمستان ۱۳۹۸