تیم برخوار

نام اثر:

گروه: خواهران

بخش‌هاشاخص‌های ارزیابیبارمامتیاز داور اولامتیاز داور دومامتیاز داور سوم
بخش محتوایی
مجموع بارم: ۲۰
ایده و خلاقیت موضوعی۱۰554
پرداخت داستانی و فیلمنامه بر مبنای بستر نشر فضای مجازی۱۰654
بخش هنری
مجموع بارم: ۲۰
خلاقیت هنری و آرت۱۰754
گرافیک دیزاین و رعایت استاندارد های اولیه هنری۱۰854
بخش فنی
مجموع بارم: ۴۰
هماهنگی گروهی و تیمی و مدیریت پروژه۲۰14510
اجرای تکنیک و نوآوری فنی۱۰754
پس تولید(تدوین،افکت،صدا گذاری و انتخاب موسیقی۱۰654
کارگردانی
مجموع بارم: ۱۰
رعایت اصول کارگردانی و خلاقیت در دکوپاژ۱۰554
رای کلی داور
مجموع بارم: ۱۰
بررسی کلی پروژه و رای داور۱۰453
مجمـــوع۱۰۰624541
نقاط قوتنقاط ضعف

زمستان ۱۳۹۸