تیم امام علی(ع)

نام اثر:

گروه: خواهران

بخش‌هاشاخص‌های ارزیابیبارمامتیاز داور اولامتیاز داور دومامتیاز داور سوم
بخش محتوایی
مجموع بارم: ۲۰
ایده و خلاقیت موضوعی۱۰555
پرداخت داستانی و فیلمنامه بر مبنای بستر نشر فضای مجازی۱۰453
بخش هنری
مجموع بارم: ۲۰
خلاقیت هنری و آرت۱۰343
گرافیک دیزاین و رعایت استاندارد های اولیه هنری۱۰443
بخش فنی
مجموع بارم: ۴۰
هماهنگی گروهی و تیمی و مدیریت پروژه۲۰51010
اجرای تکنیک و نوآوری فنی۱۰445
پس تولید(تدوین،افکت،صدا گذاری و انتخاب موسیقی۱۰355
کارگردانی
مجموع بارم: ۱۰
رعایت اصول کارگردانی و خلاقیت در دکوپاژ۱۰445
رای کلی داور
مجموع بارم: ۱۰
بررسی کلی پروژه و رای داور۱۰25.55
مجمـــوع۱۰۰3446.544
نقاط قوتنقاط ضعف

زمستان ۱۳۹۸