امام صادق(ع) – موشن گرافیگ

نام اثر: قوی باشیم

گروه: برادران

بخش‌هاشاخص‌های ارزیابیبارمامتیاز داور اولامتیاز داور دومامتیاز داور سوم
بخش محتوایی
مجموع بارم: ۲۰
ایده و خلاقیت موضوعی۱۰666
پرداخت داستانی و فیلمنامه بر مبنای بستر نشر فضای مجازی۱۰676
بخش هنری
مجموع بارم: ۲۰
خلاقیت هنری و آرت۱۰776
گرافیک دیزاین و رعایت استاندارد های اولیه هنری۱۰876
بخش فنی
مجموع بارم: ۴۰
هماهنگی گروهی و تیمی و مدیریت پروژه۲۰161413
اجرای تکنیک و نوآوری فنی۱۰685
پس تولید(تدوین،افکت،صدا گذاری و انتخاب موسیقی۱۰556
کارگردانی
مجموع بارم: ۱۰
رعایت اصول کارگردانی و خلاقیت در دکوپاژ۱۰777
رای کلی داور
مجموع بارم: ۱۰
بررسی کلی پروژه و رای داور۱۰78.58.5
مجمـــوع۱۰۰6869.563.5
نقاط قوتنقاط ضعف

زمستان ۱۳۹۸