امام صادق(ع) – کمیک استریپ

نام اثر: باید قوی شویم

گروه: برادران

بخش‌هاشاخص‌های ارزیابیبارمامتیاز داور اولامتیاز داور دومامتیاز داور سوم
بخش محتوایی
مجموع بارم: ۲۰
ایده و خلاقیت موضوعی۱۰887
پرداخت داستانی و فیلمنامه بر مبنای بستر نشر فضای مجازی۱۰977
بخش هنری
مجموع بارم: ۲۰
خلاقیت هنری و آرت۱۰878
گرافیک دیزاین و رعایت استاندارد های اولیه هنری۱۰787
بخش فنی
مجموع بارم: ۴۰
هماهنگی گروهی و تیمی و مدیریت پروژه۲۰171616
اجرای تکنیک و نوآوری فنی۱۰977
پس تولید(تدوین،افکت،صدا گذاری و انتخاب موسیقی۱۰888
کارگردانی
مجموع بارم: ۱۰
رعایت اصول کارگردانی و خلاقیت در دکوپاژ۱۰966
رای کلی داور
مجموع بارم: ۱۰
بررسی کلی پروژه و رای داور۱۰978
مجمـــوع۱۰۰847474
نقاط قوتنقاط ضعف

زمستان ۱۳۹۸