امام صادق(ع) – موشن گرافیک

نام اثر: مشت وحدت

گروه: خواهران

بخش‌هاشاخص‌های ارزیابیبارمامتیاز داور اولامتیاز داور دومامتیاز داور سوم
بخش محتوایی
مجموع بارم: ۲۰
ایده و خلاقیت موضوعی۱۰664
پرداخت داستانی و فیلمنامه بر مبنای بستر نشر فضای مجازی۱۰552
بخش هنری
مجموع بارم: ۲۰
خلاقیت هنری و آرت۱۰655
گرافیک دیزاین و رعایت استاندارد های اولیه هنری۱۰544
بخش فنی
مجموع بارم: ۴۰
هماهنگی گروهی و تیمی و مدیریت پروژه۲۰141410
اجرای تکنیک و نوآوری فنی۱۰653
پس تولید(تدوین،افکت،صدا گذاری و انتخاب موسیقی۱۰643
کارگردانی
مجموع بارم: ۱۰
رعایت اصول کارگردانی و خلاقیت در دکوپاژ۱۰764
رای کلی داور
مجموع بارم: ۱۰
بررسی کلی پروژه و رای داور۱۰65.54
مجمـــوع۱۰۰6154.539
نقاط قوتنقاط ضعف

زمستان ۱۳۹۸