امام صادق(ع) – استپ موشن

نام اثر: --

گروه: خواهران

بخش‌هاشاخص‌های ارزیابیبارمامتیاز داور اولامتیاز داور دومامتیاز داور سوم
بخش محتوایی
مجموع بارم: ۲۰
ایده و خلاقیت موضوعی۱۰887
پرداخت داستانی و فیلمنامه بر مبنای بستر نشر فضای مجازی۱۰885
بخش هنری
مجموع بارم: ۲۰
خلاقیت هنری و آرت۱۰887
گرافیک دیزاین و رعایت استاندارد های اولیه هنری۱۰687
بخش فنی
مجموع بارم: ۴۰
هماهنگی گروهی و تیمی و مدیریت پروژه۲۰141616
اجرای تکنیک و نوآوری فنی۱۰785
پس تولید(تدوین،افکت،صدا گذاری و انتخاب موسیقی۱۰545
کارگردانی
مجموع بارم: ۱۰
رعایت اصول کارگردانی و خلاقیت در دکوپاژ۱۰744
رای کلی داور
مجموع بارم: ۱۰
بررسی کلی پروژه و رای داور۱۰67.57.5
مجمـــوع۱۰۰6971.563.5
نقاط قوتنقاط ضعف
سناریوی قوی

زمستان ۱۳۹۸