تیم کاشان

نام اثر: دشت افروز

گروه: برادران

بخش‌هاشاخص‌های ارزیابیبارمامتیاز داور اولامتیاز داور دومامتیاز داور سوم
رابط و تجربه کاربری
مجموع بارم: ۱۴
سهولت کاربری۲222
مشخص و گویا بودن عناصر محیط رابط کاربری۲222
استفاده از تصاویر و رنگ های استاندارد(متریال) زیبا و متناسب۲1.51.51
تناسب گرافیک، تم صفحات و فونت ها با مضمون کلی اثر۲1.51.51.5
راهنمای کاربر در اولین اجرا۲11.51
قابلیت تعامل جذاب با کاربر۴2.52.52
کارکرد و ساختار
مجموع بارم: ۴۵
استفاده از api۵445
دارا بودن MPV۵31.55
انتخاب پلتفرم مناسب۳233
دارا بودن WireFrame۵434
استفاده صحیح از کتابخانه‌ها۲212
نداشتن خطاهای فنی (Bug)۵43.55
قابلیت اجرای کامل کارکردهای تعریف شده در داخل نرم افزار۱۰788
توسعه پذیری برنامه۲21.52
بهره گیری از امکانات پلتفرم مورد استفاده۳31.53
استفاده از تکنیک های روز توسعه۵434
کارکرد و ساختار
مجموع بارم: ۳۱
بوم کسب و کار۵43.54.5
مزیت رقابتی۷54.55
کیفیت نقشه راه۵33.53
چندزبانه بودن برنامه۲110
دیدگاه تجاری سازی نرم افزار و درآمدزایی۴32.53
منحصر بودن ایده در رویداد۳32.53
داشتن فرآیند استخراج و پردازش ایده۲222
میزان در بر گیری ایده با موضوع (اقتصاد مقاومتی)۳333
کارگروهی
مجموع بارم: ۱۰
رفتار، عملکرد و مسئولیت پذیری سرگروه و اعضا۲222
کارگروهی و تعامل مناسب۲222
تقسیم بندی درست وظایف۲222
تعامل با راهنما۲222
همدلی و مشارکت در کار۲222
مجمـــوع۱۰۰79.573.584
نقاط قوتنقاط ضعف
انسجام تیمی
گزارش پیشرفت در طول رویداد

زمستان ۱۳۹۸