تیم چادگان

نام اثر: #ایرانی

گروه: برادران

بخش‌هاشاخص‌های ارزیابیبارمامتیاز داور اولامتیاز داور دومامتیاز داور سوم
رابط و تجربه کاربری
مجموع بارم: ۱۴
سهولت کاربری۲212
مشخص و گویا بودن عناصر محیط رابط کاربری۲211.5
استفاده از تصاویر و رنگ های استاندارد(متریال) زیبا و متناسب۲111.5
تناسب گرافیک، تم صفحات و فونت ها با مضمون کلی اثر۲1.511.5
راهنمای کاربر در اولین اجرا۲111.5
قابلیت تعامل جذاب با کاربر۴1.521
کارکرد و ساختار
مجموع بارم: ۴۵
استفاده از api۵1.533.5
دارا بودن MPV۵1.530.5
انتخاب پلتفرم مناسب۳22.52.5
دارا بودن WireFrame۵112.5
استفاده صحیح از کتابخانه‌ها۲1.511.5
نداشتن خطاهای فنی (Bug)۵344
قابلیت اجرای کامل کارکردهای تعریف شده در داخل نرم افزار۱۰586
توسعه پذیری برنامه۲221.5
بهره گیری از امکانات پلتفرم مورد استفاده۳212.5
استفاده از تکنیک های روز توسعه۵3.543.5
کارکرد و ساختار
مجموع بارم: ۳۱
بوم کسب و کار۵211.5
مزیت رقابتی۷63.53
کیفیت نقشه راه۵12.51.5
چندزبانه بودن برنامه۲110.5
دیدگاه تجاری سازی نرم افزار و درآمدزایی۴11.52.5
منحصر بودن ایده در رویداد۳21.52.5
داشتن فرآیند استخراج و پردازش ایده۲10.50.5
میزان در بر گیری ایده با موضوع (اقتصاد مقاومتی)۳2.522.5
کارگروهی
مجموع بارم: ۱۰
رفتار، عملکرد و مسئولیت پذیری سرگروه و اعضا۲211
کارگروهی و تعامل مناسب۲111.5
تقسیم بندی درست وظایف۲1.511
تعامل با راهنما۲111.5
همدلی و مشارکت در کار۲1.511.5
مجمـــوع۱۰۰55.55558
نقاط قوتنقاط ضعف
عدم پرزنت خوب پروژه

زمستان ۱۳۹۸