تیم نجف آباد

نام اثر: کارجور

گروه: برادران

بخش‌هاشاخص‌های ارزیابیبارمامتیاز داور اولامتیاز داور دومامتیاز داور سوم
رابط و تجربه کاربری
مجموع بارم: ۱۴
سهولت کاربری۲211
مشخص و گویا بودن عناصر محیط رابط کاربری۲210.75
استفاده از تصاویر و رنگ های استاندارد(متریال) زیبا و متناسب۲1.511
تناسب گرافیک، تم صفحات و فونت ها با مضمون کلی اثر۲1.511
راهنمای کاربر در اولین اجرا۲1.511
قابلیت تعامل جذاب با کاربر۴321.5
کارکرد و ساختار
مجموع بارم: ۴۵
استفاده از api۵243.5
دارا بودن MPV۵311.5
انتخاب پلتفرم مناسب۳132.5
دارا بودن WireFrame۵221.5
استفاده صحیح از کتابخانه‌ها۲221.5
نداشتن خطاهای فنی (Bug)۵443.5
قابلیت اجرای کامل کارکردهای تعریف شده در داخل نرم افزار۱۰774
توسعه پذیری برنامه۲1.511.5
بهره گیری از امکانات پلتفرم مورد استفاده۳212.5
استفاده از تکنیک های روز توسعه۵332.5
کارکرد و ساختار
مجموع بارم: ۳۱
بوم کسب و کار۵111.5
مزیت رقابتی۷533.5
کیفیت نقشه راه۵311.5
چندزبانه بودن برنامه۲111
دیدگاه تجاری سازی نرم افزار و درآمدزایی۴222.5
منحصر بودن ایده در رویداد۳322.5
داشتن فرآیند استخراج و پردازش ایده۲211.5
میزان در بر گیری ایده با موضوع (اقتصاد مقاومتی)۳231.5
کارگروهی
مجموع بارم: ۱۰
رفتار، عملکرد و مسئولیت پذیری سرگروه و اعضا۲21.51
کارگروهی و تعامل مناسب۲211
تقسیم بندی درست وظایف۲21.51.5
تعامل با راهنما۲111
همدلی و مشارکت در کار۲211.5
مجمـــوع۱۰۰675552.25
نقاط قوتنقاط ضعف
عدم پززنت خوب پروژه

زمستان ۱۳۹۸