تیم فریدونشهر

نام اثر: ---

گروه: برادران

بخش‌هاشاخص‌های ارزیابیبارمامتیاز داور اولامتیاز داور دومامتیاز داور سوم
رابط و تجربه کاربری
مجموع بارم: ۱۴
سهولت کاربری۲222
مشخص و گویا بودن عناصر محیط رابط کاربری۲112
استفاده از تصاویر و رنگ های استاندارد(متریال) زیبا و متناسب۲111.5
تناسب گرافیک، تم صفحات و فونت ها با مضمون کلی اثر۲111
راهنمای کاربر در اولین اجرا۲111
قابلیت تعامل جذاب با کاربر۴11.51.5
کارکرد و ساختار
مجموع بارم: ۴۵
استفاده از api۵001
دارا بودن MPV۵000.5
انتخاب پلتفرم مناسب۳211
دارا بودن WireFrame۵100.5
استفاده صحیح از کتابخانه‌ها۲00.50
نداشتن خطاهای فنی (Bug)۵34.54
قابلیت اجرای کامل کارکردهای تعریف شده در داخل نرم افزار۱۰674.5
توسعه پذیری برنامه۲211.5
بهره گیری از امکانات پلتفرم مورد استفاده۳211
استفاده از تکنیک های روز توسعه۵310
کارکرد و ساختار
مجموع بارم: ۳۱
بوم کسب و کار۵101.5
مزیت رقابتی۷334
کیفیت نقشه راه۵212
چندزبانه بودن برنامه۲110
دیدگاه تجاری سازی نرم افزار و درآمدزایی۴122
منحصر بودن ایده در رویداد۳11.52
داشتن فرآیند استخراج و پردازش ایده۲10.51
میزان در بر گیری ایده با موضوع (اقتصاد مقاومتی)۳222.5
کارگروهی
مجموع بارم: ۱۰
رفتار، عملکرد و مسئولیت پذیری سرگروه و اعضا۲122
کارگروهی و تعامل مناسب۲122
تقسیم بندی درست وظایف۲122
تعامل با راهنما۲11.52
همدلی و مشارکت در کار۲11.52
مجمـــوع۱۰۰4343.548
نقاط قوتنقاط ضعف
عدم کارایی نرم افزار

زمستان ۱۳۹۸