تیم فریدن (زنبیل)

نام اثر: زنبیل

گروه: خواهران

بخش‌هاشاخص‌های ارزیابیبارمامتیاز داور اولامتیاز داور دومامتیاز داور سوم
رابط و تجربه کاربری
مجموع بارم: ۱۴
سهولت کاربری۲121
مشخص و گویا بودن عناصر محیط رابط کاربری۲211
استفاده از تصاویر و رنگ های استاندارد(متریال) زیبا و متناسب۲110.5
تناسب گرافیک، تم صفحات و فونت ها با مضمون کلی اثر۲1.510.5
راهنمای کاربر در اولین اجرا۲110.5
قابلیت تعامل جذاب با کاربر۴1.52.51.5
کارکرد و ساختار
مجموع بارم: ۴۵
استفاده از api۵12.54
دارا بودن MPV۵21.50
انتخاب پلتفرم مناسب۳21.52
دارا بودن WireFrame۵13.50
استفاده صحیح از کتابخانه‌ها۲210
نداشتن خطاهای فنی (Bug)۵343.5
قابلیت اجرای کامل کارکردهای تعریف شده در داخل نرم افزار۱۰57.57.5
توسعه پذیری برنامه۲11.52
بهره گیری از امکانات پلتفرم مورد استفاده۳21.52
استفاده از تکنیک های روز توسعه۵32.53.5
کارکرد و ساختار
مجموع بارم: ۳۱
بوم کسب و کار۵212
مزیت رقابتی۷22.53
کیفیت نقشه راه۵11.52
چندزبانه بودن برنامه۲110
دیدگاه تجاری سازی نرم افزار و درآمدزایی۴22.51
منحصر بودن ایده در رویداد۳31.53
داشتن فرآیند استخراج و پردازش ایده۲211
میزان در بر گیری ایده با موضوع (اقتصاد مقاومتی)۳223
کارگروهی
مجموع بارم: ۱۰
رفتار، عملکرد و مسئولیت پذیری سرگروه و اعضا۲212
کارگروهی و تعامل مناسب۲111.5
تقسیم بندی درست وظایف۲211.5
تعامل با راهنما۲1.511.5
همدلی و مشارکت در کار۲111.5
مجمـــوع۱۰۰52.553.552.5
نقاط قوتنقاط ضعف
رابط کاربری ضعیف

زمستان ۱۳۹۸