تیم فریدن (کاربازار)

نام اثر: کاربازار

گروه: خواهران

بخش‌هاشاخص‌های ارزیابیبارمامتیاز داور اولامتیاز داور دومامتیاز داور سوم
رابط و تجربه کاربری
مجموع بارم: ۱۴
سهولت کاربری۲112
مشخص و گویا بودن عناصر محیط رابط کاربری۲112
استفاده از تصاویر و رنگ های استاندارد(متریال) زیبا و متناسب۲110
تناسب گرافیک، تم صفحات و فونت ها با مضمون کلی اثر۲110
راهنمای کاربر در اولین اجرا۲1.510.5
قابلیت تعامل جذاب با کاربر۴2.531
کارکرد و ساختار
مجموع بارم: ۴۵
استفاده از api۵3.500
دارا بودن MPV۵110
انتخاب پلتفرم مناسب۳212
دارا بودن WireFrame۵1.510
استفاده صحیح از کتابخانه‌ها۲1.510.5
نداشتن خطاهای فنی (Bug)۵3.544
قابلیت اجرای کامل کارکردهای تعریف شده در داخل نرم افزار۱۰7.566
توسعه پذیری برنامه۲210.5
بهره گیری از امکانات پلتفرم مورد استفاده۳212
استفاده از تکنیک های روز توسعه۵3.520.5
کارکرد و ساختار
مجموع بارم: ۳۱
بوم کسب و کار۵104
مزیت رقابتی۷425
کیفیت نقشه راه۵202
چندزبانه بودن برنامه۲100
دیدگاه تجاری سازی نرم افزار و درآمدزایی۴2.512
منحصر بودن ایده در رویداد۳212
داشتن فرآیند استخراج و پردازش ایده۲1.511
میزان در بر گیری ایده با موضوع (اقتصاد مقاومتی)۳2.522
کارگروهی
مجموع بارم: ۱۰
رفتار، عملکرد و مسئولیت پذیری سرگروه و اعضا۲111
کارگروهی و تعامل مناسب۲1.511
تقسیم بندی درست وظایف۲111
تعامل با راهنما۲1.511
همدلی و مشارکت در کار۲111
مجمـــوع۱۰۰58.53844
نقاط قوتنقاط ضعف
رابط کاربری ضعیف

زمستان ۱۳۹۸