تیم خمینی‌شهر

نام اثر: رونق

گروه: برادران

بخش‌هاشاخص‌های ارزیابیبارمامتیاز داور اولامتیاز داور دومامتیاز داور سوم
رابط و تجربه کاربری
مجموع بارم: ۱۴
سهولت کاربری۲222
مشخص و گویا بودن عناصر محیط رابط کاربری۲222
استفاده از تصاویر و رنگ های استاندارد(متریال) زیبا و متناسب۲222
تناسب گرافیک، تم صفحات و فونت ها با مضمون کلی اثر۲222
راهنمای کاربر در اولین اجرا۲220
قابلیت تعامل جذاب با کاربر۴324
کارکرد و ساختار
مجموع بارم: ۴۵
استفاده از api۵53.55
دارا بودن MPV۵51.55
انتخاب پلتفرم مناسب۳32.53
دارا بودن WireFrame۵405
استفاده صحیح از کتابخانه‌ها۲222
نداشتن خطاهای فنی (Bug)۵545
قابلیت اجرای کامل کارکردهای تعریف شده در داخل نرم افزار۱۰8810
توسعه پذیری برنامه۲212
بهره گیری از امکانات پلتفرم مورد استفاده۳31.53
استفاده از تکنیک های روز توسعه۵444.5
کارکرد و ساختار
مجموع بارم: ۳۱
بوم کسب و کار۵000
مزیت رقابتی۷335
کیفیت نقشه راه۵323
چندزبانه بودن برنامه۲210
دیدگاه تجاری سازی نرم افزار و درآمدزایی۴413
منحصر بودن ایده در رویداد۳322
داشتن فرآیند استخراج و پردازش ایده۲21.51
میزان در بر گیری ایده با موضوع (اقتصاد مقاومتی)۳323
کارگروهی
مجموع بارم: ۱۰
رفتار، عملکرد و مسئولیت پذیری سرگروه و اعضا۲011
کارگروهی و تعامل مناسب۲11.51
تقسیم بندی درست وظایف۲111
تعامل با راهنما۲000
همدلی و مشارکت در کار۲111
مجمـــوع۱۰۰775777.5
نقاط قوتنقاط ضعف
رابط کاربری خوب عدم پرزنت پروژه

زمستان ۱۳۹۸