تیم امام رضا(ع)

نام اثر: کار خونه

گروه: برادران

بخش‌هاشاخص‌های ارزیابیبارمامتیاز داور اولامتیاز داور دومامتیاز داور سوم
رابط و تجربه کاربری
مجموع بارم: ۱۴
سهولت کاربری۲211
مشخص و گویا بودن عناصر محیط رابط کاربری۲11.52
استفاده از تصاویر و رنگ های استاندارد(متریال) زیبا و متناسب۲1.511
تناسب گرافیک، تم صفحات و فونت ها با مضمون کلی اثر۲111
راهنمای کاربر در اولین اجرا۲111
قابلیت تعامل جذاب با کاربر۴211.5
کارکرد و ساختار
مجموع بارم: ۴۵
استفاده از api۵22.53
دارا بودن MPV۵112.5
انتخاب پلتفرم مناسب۳212.5
دارا بودن WireFrame۵312.5
استفاده صحیح از کتابخانه‌ها۲211.5
نداشتن خطاهای فنی (Bug)۵434
قابلیت اجرای کامل کارکردهای تعریف شده در داخل نرم افزار۱۰654
توسعه پذیری برنامه۲221.5
بهره گیری از امکانات پلتفرم مورد استفاده۳1.522.5
استفاده از تکنیک های روز توسعه۵333.5
کارکرد و ساختار
مجموع بارم: ۳۱
بوم کسب و کار۵1.511
مزیت رقابتی۷53.54.5
کیفیت نقشه راه۵312
چندزبانه بودن برنامه۲211
دیدگاه تجاری سازی نرم افزار و درآمدزایی۴21.51.5
منحصر بودن ایده در رویداد۳221.5
داشتن فرآیند استخراج و پردازش ایده۲1.51.51
میزان در بر گیری ایده با موضوع (اقتصاد مقاومتی)۳2.522.5
کارگروهی
مجموع بارم: ۱۰
رفتار، عملکرد و مسئولیت پذیری سرگروه و اعضا۲1.511
کارگروهی و تعامل مناسب۲1.512
تقسیم بندی درست وظایف۲11.52
تعامل با راهنما۲111
همدلی و مشارکت در کار۲1.511
مجمـــوع۱۰۰614757
نقاط قوتنقاط ضعف
عدم پززنت خوب پروژه

زمستان ۱۳۹۸