تیم امام حسین(ع)

نام اثر: اقتصاد پویا

گروه: خواهران

بخش‌هاشاخص‌های ارزیابیبارمامتیاز داور اولامتیاز داور دومامتیاز داور سوم
رابط و تجربه کاربری
مجموع بارم: ۱۴
سهولت کاربری۲21.51
مشخص و گویا بودن عناصر محیط رابط کاربری۲211
استفاده از تصاویر و رنگ های استاندارد(متریال) زیبا و متناسب۲110.5
تناسب گرافیک، تم صفحات و فونت ها با مضمون کلی اثر۲110.5
راهنمای کاربر در اولین اجرا۲111
قابلیت تعامل جذاب با کاربر۴1.531.5
کارکرد و ساختار
مجموع بارم: ۴۵
استفاده از api۵114.5
دارا بودن MPV۵11.54
انتخاب پلتفرم مناسب۳1.512
دارا بودن WireFrame۵111.5
استفاده صحیح از کتابخانه‌ها۲011.5
نداشتن خطاهای فنی (Bug)۵434
قابلیت اجرای کامل کارکردهای تعریف شده در داخل نرم افزار۱۰555.5
توسعه پذیری برنامه۲11.51
بهره گیری از امکانات پلتفرم مورد استفاده۳112
استفاده از تکنیک های روز توسعه۵124
کارکرد و ساختار
مجموع بارم: ۳۱
بوم کسب و کار۵10.51.5
مزیت رقابتی۷343.5
کیفیت نقشه راه۵122.5
چندزبانه بودن برنامه۲110
دیدگاه تجاری سازی نرم افزار و درآمدزایی۴221.5
منحصر بودن ایده در رویداد۳111.5
داشتن فرآیند استخراج و پردازش ایده۲212
میزان در بر گیری ایده با موضوع (اقتصاد مقاومتی)۳22.52.5
کارگروهی
مجموع بارم: ۱۰
رفتار، عملکرد و مسئولیت پذیری سرگروه و اعضا۲121
کارگروهی و تعامل مناسب۲221
تقسیم بندی درست وظایف۲112
تعامل با راهنما۲122
همدلی و مشارکت در کار۲122
مجمـــوع۱۰۰4449.558.5
نقاط قوتنقاط ضعف
رابط کاربری ضعیف

زمستان ۱۳۹۸