تیم امام‌ علی(ع)

نام اثر: ---

گروه: برادران

بخش‌هاشاخص‌های ارزیابیبارمامتیاز داور اولامتیاز داور دومامتیاز داور سوم
رابط و تجربه کاربری
مجموع بارم: ۱۴
سهولت کاربری۲212
مشخص و گویا بودن عناصر محیط رابط کاربری۲111
استفاده از تصاویر و رنگ های استاندارد(متریال) زیبا و متناسب۲121.5
تناسب گرافیک، تم صفحات و فونت ها با مضمون کلی اثر۲11.51
راهنمای کاربر در اولین اجرا۲11.51
قابلیت تعامل جذاب با کاربر۴2.52.51.5
کارکرد و ساختار
مجموع بارم: ۴۵
استفاده از api۵214
دارا بودن MPV۵223
انتخاب پلتفرم مناسب۳312
دارا بودن WireFrame۵312
استفاده صحیح از کتابخانه‌ها۲222
نداشتن خطاهای فنی (Bug)۵444
قابلیت اجرای کامل کارکردهای تعریف شده در داخل نرم افزار۱۰689
توسعه پذیری برنامه۲112
بهره گیری از امکانات پلتفرم مورد استفاده۳211
استفاده از تکنیک های روز توسعه۵334
کارکرد و ساختار
مجموع بارم: ۳۱
بوم کسب و کار۵113
مزیت رقابتی۷425
کیفیت نقشه راه۵31.51
چندزبانه بودن برنامه۲111
دیدگاه تجاری سازی نرم افزار و درآمدزایی۴22.52
منحصر بودن ایده در رویداد۳22.53
داشتن فرآیند استخراج و پردازش ایده۲112
میزان در بر گیری ایده با موضوع (اقتصاد مقاومتی)۳222
کارگروهی
مجموع بارم: ۱۰
رفتار، عملکرد و مسئولیت پذیری سرگروه و اعضا۲222
کارگروهی و تعامل مناسب۲222
تقسیم بندی درست وظایف۲222
تعامل با راهنما۲222
همدلی و مشارکت در کار۲222
مجمـــوع۱۰۰62.55770
نقاط قوتنقاط ضعف
موضوع خوب عدم پرزنت خوب پروژه

زمستان ۱۳۹۸