عنوان تیــــمداور اولداور دومداور سوممجموع امتیاز داورها
تیم بازی فلاورجان443629109
تیم بازی سازی مبارکه474532124
تیم بازی سازی شهرضا707266208
تیم بازی سازی نجف آباد786567210

زمستان ۱۳۹۸